สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แนะนำการเรียน ข้อตกลงการเรียน การเก็บคะแนน การวัดและการปะเมินผล พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของนักเรียน ด้านมิติออกอากาศ และจัดกลุ่มอ้วน ปกติ ผอมของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ ในรายวิชาสุขศึกษา

ด้านทักษะและกระบวนการ

  บันทึกข้อมูลพื้นฐานของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจแบบบันทึก (ใบงาน)

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ           

  2.2 แบบตรวจบันทึก

  2.3 แบบสังเกต

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน
เรื่อง ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน 5 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์