สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เงิน  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการต่าง ๆ  เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับอย่าง

แพร่หลาย  สามารถรักษามูลค่า หรือหน่วยบัญชี  สามารถสะสมความมั่งคั่งได้ และนำไปชำระหนี้ได้ 

ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สกุลเงินตรา
เรื่อง หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ วันที่ 8 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ