สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน ซาบซึ้งในรสของบทประพันธ์ ซึ่งต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์แต่ละชนิด มีวิธีออกเสียงได้ 2 อย่าง คือ ออกเสียงอย่างการอ่านร้อยแก้ว และออกเสียงเป็นทำนองเสนาะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.1  ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้

3. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑  ได้ถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

- ตรวจใบงาน เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

- ประเมินการอ่านทำนองเสนาะ

2. เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล        

- ใบงาน เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

- แบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ    

3. เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สะท้อนความคิดพินิจกาพย์
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 24 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
ครูผู้สอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ