สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชุมชนจะเข้มแข็งได้  คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจ  เพื่อความ อยู่ดีกินดี 

การมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาสนองความต้องการ  การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น  โดยสมาชิกทุกคนควรร่วมมือกันใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชนของตนเอง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) วันที่ 2 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ