สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ละครเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเรื่องราว เป็นที่รวมของศิลปะสาขาต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย มีปัจจัย หลายด้านที่ทำให้การละครได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย การละครของไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้าจนถึงปัจจุบัน โดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

ประเภทของละครไทย    

ทักษะ/กระบวนการ

นำเสนอใบงานเรื่อง ประเภทของละครไทย 

เจตคติ

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

ประเภทของละครไทย    

ทักษะ/กระบวนการ

นำเสนอใบงานเรื่อง ประเภทของละครไทย 

เจตคติ

ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การละครไทย
ชั่วโมง ประเภทของละครไทย
เรื่อง ประเภทของละครไทย 6 มี.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครชาตรี พระสุธน มโนราห์)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครนอก เรื่อง ไกรทอง)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (รายการนัฏกานุรักษ์)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง จันทกินรี)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครพันทาง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครเสภา ขุนช้างขุนแผน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของละครไทย (ละครพูดสลับลำ เรื่อง สามัคคีเภท)