สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย  มีการผลิตสินค้า และบริการอย่างหลากหลายเพราะมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งอาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตในชุมชนที่มีความสำคัญ เช่น อาชีพเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมหรืออาชีพค้าขาย  หัตถกรรม  และการบริการ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของเศรษฐกิจชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เศรษฐกิจในชุมชน
เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (1) วันที่ 26 มิ.ย. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ