สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทบาทและหน้าที่ในการสร้างละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

    - วิเคราะห์กระบวนการผลิตการแสดงและกระบวนการการจัดการแสดง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

    - ทักษะกระบวนการคิดการจัดการแสดงละคร

ด้านคุณลักษณะ 

    - ใฝ่เรียนรู้

    - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

    - วิเคราะห์กระบวนการผลิตการแสดงและกระบวนการการจัดการแสดง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

    - ทักษะกระบวนการคิดการจัดการแสดงละคร

ด้านคุณลักษณะ 

    - ใฝ่เรียนรู้

    - มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
ชั่วโมง บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร 31 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล