สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้ได้อย่างถูกต้อง

  2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชั่วโมง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้ 5 มี.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์