สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการแสดงในชุดต่าง ๆ นั้น จะบ่งบอกถึงความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงการมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

จำแนก วิเคราะห์นาฎศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค

ทักษะ/กระบวนการ

ทักษะการคิด วิเคราะห์

เจตคติ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

- ความสามารถในการคิด

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชั่วโมง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (2) 3 ม.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล