สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถหาอัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

  2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

  3. นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชั่วโมง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม 25 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์