สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอ

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอ เป็นการใช้สถิติให้เหมาะสมกับข้อมูล และเพียงพอที่จะบอกลักษณะของข้อมูลให้เด่นชัด จึงต้องมีองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาประกอบกัน เช่น พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเส้นโค้งปกติ     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 

  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเส้นโค้งปกติได้

  2. นักเรียนสามารถตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากเส้นโค้งปกติที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย สถิติ
ชั่วโมง เส้นโค้งปกติ
เรื่อง เส้นโค้งปกติ 18 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์