สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
- ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
- การพัฒนารูปแบบของการแสดง
- อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

- บรรยายประวัติและผลงานของศิลปิน นักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ

- นำเสนออิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง

ด้านเจตคติ

- เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักแสดง

การวัดผลและประเมินผล

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
ชั่วโมง อิทธิพลของนักแสดง
เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง 1 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีทัศน์)