สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอข้อมูล
  การนำเสนอข้อมูลเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์และการแปลความหมายเพื่อจะนำไปใช้งานต่อไป ซึ่งได้แก่ การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ ข้อความกึ่งตาราง ตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม และกราฟเส้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม

  อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ   

  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมได้

  2. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้นได้

  3. นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ได้

  4. นักเรียนสามารถอ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปกราฟเส้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย สถิติ
ชั่วโมง การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น 20 ม.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์