สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนแสดงเศษส่วนจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเราเรียกการเขียนแสดงเศษส่วนนี้ว่า “ความน่าจะเป็นขอเหตุการณ์”เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสุ่ม มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน

  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ จะเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งตั้งแต่ 0 ถึง 1 

  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนจะเท่ากับ 1

  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นเลยหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนจะเท่ากับ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  นักเรียนสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ความน่าจะเป็น
ชั่วโมง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (4) 24 ธ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์