สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1. อธิบายความหมายและความจำเป็นของทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

 

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เรื่อง ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร วันที่ 20 มิ.ย. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ