สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนแสดงเศษส่วนจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเราเรียกการเขียนแสดงเศษส่วนนี้ว่า “ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์”เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสุ่ม มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  นักเรียนสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1  ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ความน่าจะเป็น
ชั่วโมง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (1) 17 ธ.ค.62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์