สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นการนำสมบัติของการไม่เท่ากัน ได้แก่ สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน และสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันมาใช้หาคำตอบ และต้องมีการตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขของโจทย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้อย่างถูกต้อง  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1  ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย อสมการ
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2) 26 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์