สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แต่ละวันที่นักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียน จัดตารางเรียน และเข้าเรียน ตามตารางเวลาที่กำหนด ดังนั้นนักเรียนจึงควรรู้คำศัพท์ชื่อวิชาต่าง ๆ การบอกเวลาเรียน และการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 4/1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. พูดถามตอบบอกเวลาและวิชาเรียนตามโครงสร้างได้
  2. บอกเวลาตามแบบอังกฤษได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการออกเสียงคำ
  2. ประเมินการพูดสนทนา
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
  4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Festivals and Celebrations
ชั่วโมง School Day
เรื่อง School Day 20 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร