สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช บอกลำดับขั้นตอนการปลูกพืชและการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์ของการปลูกพืช และการดูแลรักษาพืชที่ถูกต้องนั้น นอกจากจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อบูรณาการ วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วยังช่วยให้นักเรียนตระหนักว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2  อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3  เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ฟังได้
  2. รู้และเข้าใจสิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช
  3. บอกส่วนประกอบต่างๆของพืชได้
  4. อ่านออกเสียงนิทานได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียงคำและนิทาน
  2. ประเมินการพูด
  3. ตรวจใบงาน/ผลงานนักเรียน
  4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Plants
เรื่อง Plants 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและบัตรภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร