สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและการแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
มฐ.พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

 มฐ.พ 4.1 ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

มฐพ 5.1 ป.6/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ

 มฐพ 5.1 ป.6/3 ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ
จุดประสงค์การเรียนรู้      
1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ    
2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 
3 .วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม     
4 .ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ 
5. นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
 2.ประเมินความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภัยธรรมชาติ
เรื่อง ภัยธรรมชาติ (3) 17 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี