สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและการแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
 มฐ.พ 4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน โรคและ
              สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

มฐ.พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
                             สุขภาพ
   มฐ.พ 4.1 ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
 
 มฐพ 5.1 ป.6/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ 
                        และสังคม
   มฐพ 5.1 ป.6/3 ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
     2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
     3.วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม
     4.ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ
     5.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ
 

การวัดผลและประเมินผล

      1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
      2.ประเมินความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติ
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภัยธรรมชาติ
เรื่อง ภัยธรรมชาติ (2) 3 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี