สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สหกรณ์มีหลักการสำคัญและประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สหกรณ์
เรื่อง หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ