สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมท าได้ด้วยการแสดงพฤติกรรมในการป้องกันสารเสพ
ติดซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตจึงต้องหลีกเลี่ยงและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงด้วยและการสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้สุขภาพแข็งแรง
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
มฐพ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
3.วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
4.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
2.ประเมินความรู้เรื่อง ประเภทของสารเสพติด/อันตรายจากการใช้สารเสพติด
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สารเสพติด
เรื่อง สารเสพติด (2) 30 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี