สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรในชุมชนมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน  ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/3 จัดทำแผนทรัพยากรในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกปัญหาของสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้
2. ระบุสาเหตุของปัญหาของชุมชนได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เรื่อง การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) 26 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์