สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำลาย  การรักษาและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางที่จะทำให้สภาพแวดล้อมคงอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/3  จัดทำแผนทรัพยากรในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุผลจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. นำเสนอวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การนำเสนอแนวคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม (2) 21 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์