สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำลาย  การรักษาและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางที่จะทำให้สภาพแวดล้อมคงอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/3 จัดทำแผนทรัพยากรในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำรคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
2. ระบุทางในการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. แผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม (1) 20 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์