สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน  จะช่วยให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/3 จัดทำแผนทรัพยากรในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จำแนกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทได้
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแบบทดสอบ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (3) 19 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์