สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน  จะช่วยให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/3 จัดทำแผนทรัพยากรในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของทรัพยากรแต่ละประเภทได้
2. ระบุประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (2) 18 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์