สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านประชากร การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันได้
2. อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (1) 12 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์