สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิถึชีวิตของประชากรในประเทศมีความหลากหลายและแตกต่าง  ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้
2. บอกปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เรื่อง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (1) 6 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์