สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (3) 5 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์