สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศได้
2. บอกผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (1) 31 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์