สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันตลอดทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค  โดยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นได้
2. บอกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น 24 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์