สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันออกไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับภาพประกอบอาชีพได้
2. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับลักษณะที่อยู่อาศัยได้
3. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับการบริโภคได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
เรื่อง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (2) 23 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์