สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปรากฎการร์ทางธรรมชาติเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  (ดิน  โคลนถล่ม  ,  แผ่นดินไหว  ,  สึนามิ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
2. จำแนกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
3. สนใจและรู้จักลักษณะปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพื่อแก้ไขและป้องกันภัย

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เรื่อง ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย (2) 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์