สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์การเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟัง พูด และ อ่าน/เขียน สินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. การเขียนชื่อสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่ 11 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ