สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไป  ทำให้มีลักษณะภาคต่างกันในแต่ละภาค  ซึ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จะเขียนให้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของภาคต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศภาคตะวันตกและภาคใต้
2. จำแนกลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศภาคตะวันตกและภาคใต้
3. มีความสนใจและเห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศไทย

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ
เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (3) 15 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์