สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  แผนที่  ลูกโลก  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพ่ายทางดาวเทียม  เข็มทิศ  เครื่องวัดความกดอากาศ  เครื่องวัดทิศทางลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
 
   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ (ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ)
2. จำแนกลักษณะการใช้เครื่องมือ  (ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ)ได้
3. สนใจศึกษาเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2) 9 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์