สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  แผนที่  ลูกโลก  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพ่ายทางดาวเทียม  เข็มทิศ  เครื่องวัดความกดอากาศ  เครื่องวัดทิศทางลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
2. จำแนกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพได้
3. สนใจเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม

การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (1) 8 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์