สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ  และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของทรัพยากรทรัพธรรมชาติจากแผนที่ได้
2. เห็นความสำคัญของแผนที่ในการสืบค้นข้อมูลได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ (3) 7 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์