สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ  และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด
  ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. บอกความหมายและสัญลักษณ์ในแผนที่ได้
  2. ระบุองค์ประกอบของแผนที่ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การใช้แผนที่ได้ถูกต้อง
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ (1) 2 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์