สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะทางกายภาพของประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ส 5.1 ป 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดและประเทศได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำแบบทดสอบ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง มหัศจรรย์กายภาพ
เรื่อง มหัศจรรย์กายภาพ (1) 26 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์