สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มารยาทชาวพุทธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.2 ป 6/2 มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. อธิบายความหมายและความสำคัญของศาสนาพุทธได้
  2. ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้มีมารยาทดี
  3. เห็นคุณค่าและชื่นชมผู้มีมารยาทชาวพุทธ
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตนตามมารยาทของศาสนาที่ตนนับถือ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง มารยาทของศาสนิกชน
เรื่อง มารยาทของศาสนิกชน (2) 25 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์