สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • มารยาทของศาสนิกชน
  • ความสำคัญของมารยาทของศาสนิกชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ส 1.2 ป 6/2  มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
  
    จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  อธิบายความหมายและความสำคัญของมารยาทของศาสนิกชนได้
2.  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้มีมารยาทดี
3.  เห็นคุณค่าและชื่นชมผู้มีมารยาทชาวพุทธ
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาของตน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง มารยาทของศาสนิกชน
เรื่อง มารยาทของศาสนิกชน (1) 24 ธ.ค. 62 ( มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์