สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การยืน  เดิน  นั่งและนอน  เป็นอิริยาบทที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลา  การฝึกให้มีสติในการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด
ส 1.1  ป 6/6    เน้นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

    จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  บอกขั้นตอนการฝึกให้มีสมาธิในการฟัง  อ่าน  คิดและเขียนได้
2.   ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาได้
3.   ชื่นชมการปฏิบัติตนในการทำความดีของตนและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตนในการฝึกสมาธิการฟัง  อ่าน  คิดและเขียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน
เรื่อง สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน 20 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์