สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การยืน  เดิน  นั่งและนอน  เป็นอิริยาบทที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลา  การฝึกให้มีสติในการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด
ส 1.1  ป 6/6 เน้นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
 หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

      จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  อธิบายการนั่งและการนอนอย่างมีสติได้
2.  ปฏิบัติตนในการนั่งและนอนอย่างมีสติ
3.  ชื่นชมการปฏิบัติตนในการทำความดีของตนและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตนในการนั่งและนอนอย่างมีสติ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ
เรื่อง การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ (2) 19 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์