สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบริหารจิตและสติปัญญา  เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาตนเองให้มีสติ  มีสุขภาพทางจิตที่ดี  ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด
   ส 1.1  ป 6/6    เน้นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด
   

จุดประสงค์การเรียนรู้
   1.    นำหลักสติสัมปชัญญะ  สมาธิและปัญญาแก้ปัญหาได้
   2.    นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
   3.    เห็นคุณค่าและชื่นชมการทำใจให้บริสุทธิผ่องใส
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
เรื่อง สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (2) 17 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์