สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบริหารจิตและสติปัญญา  เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาตนเองให้มีสติ  มีสุขภาพทางจิตที่ดี  ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

    ส 1.1  ป 6/6   เน้นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

 

     จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายของสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิและปัญญาได้
  2. ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาได้
  3. เห็นความสำคัญและชื่นชมยินดีกับการกระทำดีของตนเองและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การปฏิบัติตามหลักคำสอน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
เรื่อง สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (1) 13 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอ)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์