สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-          การสวดมนต์  และการแผ่เมตตา

-          ประโยชน์ของการสวดมนต์และการแผ่เมตตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.      ตัวชี้วัด

1.1  ป 6/6   เน้นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       บอกวิธีการแผ่เมตตาและประโยชน์การแผ่เมตตาได้

2.       ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้

3.       เห็นคุณค่าและชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.       การเข้าร่วมกิจกรรม

2.       การปฏิบัติตามคำสอน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา (2) 12 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอ)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์