สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอวาท  3  เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธศาสนาประทานไว้เป็นหัวใจของ

พระพุทธศาสนา  3  ประการ  ได้แก่  การไม่ทำความชั่ว  ทำความดี  และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

1.1  ป 6/4   วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       อธิบายวิธีการสวดมนต์ได้

2.       ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้

3.       เห็นคุณค่าและชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.       การเข้าร่วมกิจกรรม

2.       การสวดมนต์

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา (1) 11 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์